Privacyverklaring Mozarthof

Privacyverklaring Mozarthof

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website:

Privacy
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) staat beschreven hoe binnen de Europese Economische Ruimte (EER)[1] de bescherming van de persoonsgegevens moet zijn gewaarborgd. Mozarthof verwerkt uw persoonsgegevens en persoonsgegevens van uw kind op basis van de volgende grondslagen:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst die tussen de ouders en/of verzorgers van de leerlingen met Mozarthof is gesloten;
  • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting; of
  • Op basis van uw toestemming.

Mozarthof gaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van u en uw kind. Alleen mensen die daartoe bevoegd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens van u en uw kind. In de meeste gevallen verwerkt de school gegevens op basis van het uitvoeren van een overeenkomst of een wettelijke verplichting. In sommige gevallen vragen wij om uw toestemming. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van foto’s van uw kind op de website.

Toestemming
De gegevens worden alleen voor het specifieke doel verwerkt waarvoor wij uw toestemming vragen. Indien het uiteindelijk toch wordt gebruikt voor andere doeleinden zal Mozarthof uw voor deze doeleinden ook weer vragen om toestemming. U bent ten allen tijde vrij om toestemming te verlenen, weigeren of deze weer in te trekken. Het intrekken van uw verleende toestemming kan bij het secretariaat van Mozarthof door een e-mail te sturen naar administratie@mozarthof.nl

Bewaren van de gegevens
Mozarthof bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden noodzakelijk is, tenzij er een wettelijke bewaarverplichting voor de school is vastgesteld.
Na het verstrijken van wettelijke bewaartermijnen zal Mozarthof de persoonsgegevens verwijderen.

Delen met andere organisaties
Voor het uitvoeren van de overeenkomst met de ouders en/of verzorgers van de leerling of voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting zullen wij gegevens verstrekken aan andere organisaties. Met deze organisaties die gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst of privacy convenant om te zorgen voor eenzelfde beschermingsniveau van de persoonsgegevens van u en uw kind.

Nieuwsbrieven Mozarthof
Mozarthof maakt gebruik van een periodieke digitale nieuwsbrief

Bij aanmelding voor de nieuwsbrieven vragen wij alleen om uw e-mailadres. Dit adres bewaren wij tot aan het moment dat u zich uitschrijft en alleen voor dit doel. Bij uitschrijving worden uw gegevens automatisch verwijderd.


Gebruik van cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Beveiliging
Mozarthof neemt de bescherming van persoonsgegevens van u en uw kind serieus en gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor treft de school passende beveiligingsmaatregelen.

Rechten van u als betrokkene
In de AVG staan ook de rechten beschreven die u als ‘betrokkene’ heeft.

  • Recht op informatie

U heeft als betrokkene het recht om Mozarthof te vragen of de school uw persoonsgegevens verwerkt.

  • Recht op inzage

U heeft als betrokkene recht om uw gegevens in te zien, indien er een beroep op wordt gedaan, zal er een kopie worden verstrekt van alle gegevens die Mozarthof heeft verwerkt.

  • Het recht op correctie

U heeft als betrokkene het recht om uw gegevens te verbeteren, als de betrokkene terecht aangeeft dat deze onjuist zijn.

  • Recht op verwijderen van gegevens

In situaties waarin u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Een bijzondere vorm van recht op verwijdering is het recht op vergetelheid. Indien persoonsgegevens van u of uw kind openbaar gemaakt zijn zal Mozarthof binnen redelijke grenzen ook aan opvolgende ontvangers van de gegevens laten weten dat de betrokkene graag wil dat iedere koppeling of kopie van de gegevens gewist wordt.

  • Recht op beperking van de verwerking

In situaties waarin u vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert Mozarthof de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als de door u verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij Mozarthof worden verwerkt, heeft u het recht om Mozarthof te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan u over te dragen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Uiteraard kunt u een verzoek indienen bij Mozarthof. U kunt het verzoek daartoe sturen naar fg@mozarthof.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen. Maak in deze kopie, ter bescherming van uw privacy, uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart. Mozarthof reageert zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Mozarthof behoudt zich het recht om deze privacyverklaring altijd te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 26-6-2018. Als u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop Mozarthof omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van u en uw kind, neemt u dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. U kunt uw vragen en opmerkingen sturen naar fg@mozarthof.nl.

[1] Daartoe behoren behalve de EU-lidstaten ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein