Missie, visie, kernwaarden

Missie

Zoveel Mogelijk Leren
Mozarthof is een school; het is een plek waar kinderen en jongeren naartoe komen om te leren en waar zij worden voorbereid op zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij, zowel in dagbesteding of werken als in wonen en vrijetijdsbesteding.

Onze missie is dat onze leerlingen, aan het eind van hun schoolloopbaan, zo zelfstandig mogelijk in het leven en met vertrouwen in
hun eigen vaardigheden en talenten kunnen uitvliegen naar de voor hen best passende uitstroombestemming binnen dagbesteding, vervolgopleiding of (beschut)werk.

Visie

In het schooljaar 2021-2022 hebben we de lijnen uitgezet voor de schoolplanperiode 2022-2026.
Hierbij hebben we nagedacht over de vraag wat we verder willen ontwikkelen om nog beter te kunnen werken aan onze missie:
het voorbereiden van leerlingen op hun toekomst.

Voor de komende schooljaren hebben we drie hoofdthema’s gekozen:
1. om de motivatie om te leren te vergroten, willen we het eigenaarschap van onze leerlingen versterken.
2. om onze leerlingen de juiste ondersteuning te kunnen bieden willen we de ondersteuningsbehoeften die we zien binnen de school in kaart brengen en beschrijven.
3. op de Mozarthof werken we vanuit de visie dat een sociaal veilige leeromgeving een belangrijke voorwaarde is voor een leerling om te leren en zich te ontwikkelen. Om dit verder te versterken zijn we in 2021-2022 begonnen met de invoering van (SW)PBS (Schoolwide Positive Behavior Support). Dit wordt in de komende schoolplanperiode verder ingevoerd. In 2023-2024 is het laatste implementatiejaar.

Vanuit deze drie hoofdthema’s hebben we onze toekomstplannen gemaakt. Deze zijn uitgewerkt in het Schoolplan 2022-2026: 
Schoolplan 2022-2026

Kernwaarden

Onze kernwaarden in 4P’s
Onze missie en toekomstvisie zijn gebaseerd op onze kernwaarden. De kernwaarden zijn belangrijk omdat ze sturing geven aan ons denken en handelen. Onze kernwaarden kunnen worden samengevat in 4P’s: Passie, Professionaliteit, Participatie en Perspectief.

Passie staat voor willen, energie, bevlogenheid en betrokkenheid, inspiratie en creativiteit.
Professionaliteit staat voor vakmanschap, deskundigheid, taak- en rolbewustzijn.
Participatie staat voor meedoen, samenwerken, het aangaan van de dialoog, verantwoordelijkheid nemen,
reflectie en zelfcorrigerend vermogen, een positieve en respectvolle omgang met elkaar, halen en brengen.
Perspectief staat voor groei en ontwikkeling, blijven leren van en met elkaar.

Medewerkers hebben in de dagelijkse omgang een belangrijke voorbeeldfunctie naar leerlingen toe. Het voorleven van gedrag vanuit onze kernwaarden levert een belangrijke bijdrage aan het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen als mens en als burger:
• we gaan uit van de kwaliteiten, mogelijkheden en talenten van iedere leerling,
• we bieden veilige, uitnodigende, stimulerende en betekenisvolle leersituaties,
• we bieden de ondersteuning die nodig is om de leerling te helpen optimaal tot leren en ontwikkelen te komen.
• we faciliteren en ondersteunen medewerkers, om te kunnen werken vanuit een grondhouding gebaseerd
   op de kernwaarden, door:

• te verwachten dat medewerkers hun kwaliteiten en talenten benutten,
• ruimte te geven aan hun ideeën en initiatieven,
• handvatten en tools aan te reiken,
• kaders te bieden waarbinnen medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, zelf keuzes kunnen maken
   en beslissingen kunnen nemen.