Het Team

Commissie van begeleiding (CvB)
De leerkracht is de spil in het onderwijs aan een groep leerlingen. De leerkracht wordt hierbij ondersteund door de leden van de CvB: teamleider, directeur, de IB-er, de gedragswetenschapper en de schoolmaatschappelijk deskundige. Als de leerkracht een vraag heeft over de pedagogische of didactische aanpak van een leerling of de groep, dan kan de leerkracht bij hen terecht. Indien relevant wordt hier ook de logopediste, ergo-therapeute of fysiotherapeute bij betrokken. De teamleiders en directeuren, orthopedagogen en andere specialisten observeren regelmatig in de klassen. De ondersteunende disciplines kunnen op een enkelvoudige vraag direct ondersteuning bieden. Als er sprake is van een complexere situatie, dan wordt de leerling besproken in de CvB.

Specialisten
Soms hebben leerlingen vanwege hun ontwikkelingsniveau of bijkomende problematiek extra ondersteuning nodig. Vaak ligt dat op het gebied van gedrag en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dan is het nodig om (tijdelijk of structureel) extra ondersteuning te bieden aan een leerling. Op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, adviseert de CvB om een indicatie aan te vragen voor extra ondersteuning. Hiervoor kunnen ouders een aanvraag doen bij de gemeente of een beroep doen op de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Mozarthof ondersteunt de aanvraag hiervoor.

Voor de invulling van de extra ondersteuning wordt zorgondersteuning vanuit het scholenteam van Sherpa ingezet. Om dit mogelijk te maken zijn zorgaanbieder Sherpa en Mozarthof een samenwerking aangegaan. Hierdoor is het mogelijk om inhoudelijk een goede samenwerking te hebben en met vaste personen te werken. Dit bevordert de rust in de school. De leerlingen worden begeleid in de groep. Daar waar dat wenselijk of noodzakelijk is, kan een leerling op sommige momenten buiten de groep worden begeleid, bijvoorbeeld om overprikkeling te voorkomen of vermindering van spanning te realiseren, altijd met het doel om deelname in de klas weer mogelijk te maken. Door de inzet van zorgondersteuning werken wij eraan dat leerlingen, ondanks bijkomende problematiek, het onderwijs kunnen blijven volgen. Voor Sherpa vergroot dit de mogelijkheden om cliënten die een onderwijsperspectief hebben, door middel van een zorg-onderwijsarrangement toe te leiden naar onderwijs. Sherpa biedt ook ambulante ondersteuning in de thuissituatie.

Ondersteuning in de klas
Leerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsassistenten, specialisten en teamleiders werken nauw samen om de juiste ondersteuning te bieden en zo goed mogelijk te zorgen voor een ononderbroken schoolloopbaan voor iedere leerling. Hierin werken we samen met een aantal externe partners waaronder Kinderfysiotherapie Annelieke Voorboom, Logopedie op Maat, Kinderergotherapie Almere Gooi en Vecht, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige vanuit Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek.

Aan onze school is een gedragswetenschapper verbonden. Een belangrijk deel van hun taak is het adviseren van de leerkracht over de groepsaanpak en over leerlingen met een specifieke hulpvraag. Ook hebben zij een belangrijk aandeel in het opstellen van het Ontwikkelingsperspectief-Plan (OPP) van de leerling. De gedragswetenschapper werkt vanuit de beroepscode (NP/NVO).
Indien overleg over een hulpvraag van een leerling wordt gepland en/of er een observatie of onderzoek gedaan moet worden,
zullen zij hier altijd toestemming voor vragen aan de ouders of andere wettelijk vertegenwoordigers.
De gedragswetenschappers maken deel uit van de Commissie van Begeleiding (CvB).


De schoolmaatschappelijk deskundige (SMD) zorgt, samen met de leerkracht, voor een brug tussen school en thuis. Zij heeft een signalerende rol en geeft advies en informatie aan leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Ook heeft zij kennis van de sociale kaart en diverse regelingen. Zij kan ouders informatie geven over hoe uitkeringen en toeslagen aangevraagd moeten worden en op welke voorzieningen de leerling recht heeft. Als u thuis behoefte heeft aan extra ondersteuning kan zij met u meedenken over welke vorm van zorg het beste past bij uw situatie. Zij kan een bemiddelende rol spelen in de contacten met de gemeente.
De schoolmaatschappelijk deskundige is daarnaast ook onze aandachts-functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.
De schoolmaatschappelijk deskundige maakt deel uit van de CvB.


Daarnaast is aan de school een Intern Begeleider (IB-er) verbonden. De IB-er draagt, in nauwe samenwerking met teamleider en directeur, zorg voor de onderwijskundige ondersteuning van de klassenteams. Daarnaast kan zij mede adviseren over incidentele vraagstukken die leven in de groepen, bijvoorbeeld de groepsdynamiek. De IB-ers maken deel uit van de CvB.