VSO – Ontwikkelingsperspectief

 

Het Ontwikkelingsperspectief is een document dat de school opstelt. Hierin beschrijven we wat de mogelijkheden zijn van de leerling, welke ondersteuning nodig is en waar we verwachten dat de leerling naar zal uitstromen aan het einde van de SO periode of aan het einde van het VSO. We bespreken dit document met ouders, waarna ouders het ondertekenen.

Vanuit de Wet Kwaliteit (V)SO, heeft de school de taak om, binnen 6 weken na inschrijving, het ontwikkelingsperspectief voor de leerling te bepalen. De datum van plaatsing op onze school is tevens de datum van inschrijving.

Bij nieuwe leerlingen is de keuze voor het ontwikkelingsperspectief gebaseerd op de informatie die ouders geven tijdens het oriëntatiegesprek en, als dat beschikbaar is, de informatie vanuit de school of instelling van herkomst. Om een goed beeld te krijgen zal ook een observatie plaatsvinden door de orthopedagoog. De beginsituatie wordt beschreven in het Instroomprofiel in LOGOS (Het plannings- en volginstrument dat wij gebruiken).

Om een goede afweging te kunnen maken voor het ontwikkelingsperspectief, wordt het verband gelegd tussen de domeinen:

  • verstandelijk mogelijkheden (IQ),
  • didactisch functioneren
  • leervaardigheden (werkhouding en taakaanpak),
  • sociale vaardigheden (sociaal-emotionele ontwikkeling),
  • praktische vaardigheden (zelfredzaamheid en praktische redzaamheid).

Per domein wordt de ontwikkeling van de leerling beschreven in het instroomprofiel en ontwikkelingsperspectief in LOGOS. In de beschrijving komt aan de orde hoe de leerling daarin functioneert en wat de invloed is van bevorderende of belemmerende factoren, zowel in de leerling zelf (kindfactoren) of in de omgeving (omgevingsfactoren).

Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van het uitstroomniveau van de leerling. Afhankelijk van de ontwikkeling die de leerling doormaakt, kan het ontwikkelingsperspectief worden bijgesteld.
Het ontwikkelingsperspectief wordt elk jaar geëvalueerd en met de ouders besproken.

In het VSO geeft het ontwikkelingsperspectief de verwachting aan van het uitstroomniveau van de leerling. Er wordt onderwijs geboden in 5 leerroutes die toewerken naar de uitstroombestemming van de leerling.

  • OPP 1, VSO leerroute 1  Ervaringsgerichte dagbesteding
  • OPP 2, VSO leerroute 2  Licht arbeidsmatige dagbesteding
  • OPP 3, VSO leerroute 3  Arbeidsmatige dagbesteding
  • OPP 4, VSO leerroute 4  Arbeid via de ZML leerlijn
  • OPP 5, VSO leerroute 5  Terugstroom regulier onderwijs of arbeid via de PO/SBO-basisleerlijn