VSO – Onderwijs

VSO – Onderwijs

De leeftijd van de leerlingen in het VSO loopt uiteen van twaalf tot twintig jaar.

De VSO afdeling bestaat uit 3 bouwen, de onder-, midden- en bovenbouw. De groepsgrootte in het VSO varieert. De groepen in leerroute 1 en 2 zijn over het algemeen iets kleiner en worden, afhankelijk van samenstelling en voorkomende problematiek, voor een deel ondersteund door een assistent.

Daarnaast is in het VSO een aantal vakleerkrachten werkzaam, die de praktijkvakken en interne werkervaringsprojecten (WEP) aanbieden. Naarmate de leerlingen ouder worden, loopt de groepsgrootte op van 12-14 leerlingen in de onderbouw, naar 15-17 leerlingen in de middenbouw tot ca 18 leerlingen in de bovenbouw. Doordat de leerlingen deel gaan nemen aan praktijklessen en WEP en vanaf eind middenbouw stage gaan lopen, kunnen de basisgroepen in de midden- en bovenbouw ook wat groter zijn.

Het VSO levert eindonderwijs. Concreet betekent dit, dat het VSO voor het grootste deel van onze leerlingen de laatste opleiding is die zij volgen, voordat zij een plaats vinden in de maatschappij.

In het VSO wordt uitstroomgericht gewerkt. Het streven is om de leerling op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitstromen, passend bij de cognitieve en praktische mogelijkheden. De inhoud van het onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de periode na hun schooltijd. Naast de voorbereiding op dagbesteding of werk richten we ons ook op de aspecten wonen en vrije tijd.

De ervaring leert dat leerlingen in leerroute 1 en 2 de leerstof beter opnemen door middel van de leerstrategieën “beleven en ervaren”. Zij leren vooral door ‘doen’. Hier is het leerstofaanbod en de manier van werken op afgestemd. Praktische en cognitieve vaardigheden worden gecombineerd. Door middel van observatie kan de leerkracht aansluiten bij het niveau van de leerlingen en door het bieden van een rijke en stimulerende leeromgeving, worden de leerlingen uitgedaagd tot leren.

Maatschappelijke en sociale redzaamheid loopt als een rode draad door alle onderdelen van het onderwijsprogramma. Hier wordt specifiek aandacht aan besteed in vakken als verkeersles, zelfstandig reizen, sociale vaardigheden (methode STIP), Burgerschap en Relationele en Seksuele Vorming (ReSeVo).

Al in een vroeg stadium wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld en het leren omgaan met de eigen beperking. We spreken met de leerlingen over hun mogelijkheden én over hun beperkingen. Hier wordt de directe omgeving van de leerling nauw bij betrokken.

De VSO leerlijnen ‘Mens en maatschappij’, ‘Voorbereiding op dagbesteding en arbeid’ en ‘Leergebied Overstijgend’, vormen hierbij de belangrijkste leidraad voor het aanbod. De leerlijn ‘Leergebied Overstijgend’ richt zich op de sociale en emotionele ontwikkeling, zelfbeeld en sociaal gedrag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleider VSO Linda van der Zwaag via deze link.