Team

In het team van de medewerkers van de Mozarthof werken veel verschillende teamleden met verschillende (gespecialiseerde) taken.

Ook zijn er regelmatig vrijwilligers op school die de leerkrachten of vakleerkrachten ondersteunen.
Onze school biedt ook stagiaires van allerlei opleidingen de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Zowel PABO studenten, studenten van de opleiding onderwijsassistent, maar ook studenten psychologie/orthopedagogiek en maatschappelijke dienstverlening kunnen bij ons stage lopen.

De groepsleerkrachten
De groepsleerkracht is in iedere groep primair verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken.
Drie van onze groepsleerkrachten zijn gespecialiseerd. Ze hebben extra kennis van rekenen, taal en gedrag. Zij zijn vraagbaak voor alle medewerkers op deze onderwerpen.

De onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuner
De onderwijsassistenten werken in de klassen onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht. Zij werken dezelfde schooltijden als de leerkrachten. De leerkrachtondersteuners werken meer zelfstandig in een groep of soms met een groepje leerlingen, onder eindverantwoordelijkheid van een leraar.

Vakleerkrachten
Op de Mozarthof zijn er vakleerkrachten voor de vakken bewegingsonderwijs, muziek, drama, creatieve vorming en horeca.
De vakleerkrachten muziek en drama zijn ook de Intern Cultuur Coördinatoren op school. Zij zijn verantwoordelijk voor het cultuurbeleid. Elk schooljaar wordt een cultureel jaarthema aangeboden, zoals Cultureel erfgoed, Literair, Audiovisueel en Nieuwe media.
Op twee momenten in het schooljaar zal hier in projectvorm aandacht aan besteed worden. Het culturele jaarthema wordt op passende wijze afgesloten. Het ene jaar is dat een klein, intiem eindfeest per afdeling en dan weer eens een musical in het VSO.
De vakleerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen op beperkte schaal ook motorische remedial teaching (MRT). De vakleerkracht muziek kan orthopedagogische muziek beoefening (OMB) inzetten. De inzet van MRT of OMB wordt altijd besproken en besloten in de commissie van begeleiding.

Coördinator stage en uitstroom
De uitstroomcoördinator begeleidt de toeleiding tot arbeid of dagbesteding. Zij is de spil in het stage-proces en is de contactpersonen voor alle betrokkenen. De uitstroomcoördinator onderhoudt een uitgebreid netwerk aan stage- en uitstroommogelijkheden. Vanuit haar kennis over de stageplekken en uitstroommogelijkheden, kan zij de leerling en de ouders hierover informeren en adviseren. Ook kan zij (in samenwerking met de schoolmaatschappelijk deskundige) adviseren over het aanvragen van de benodigde indicaties.
De uitstroomcoördinator werkt nauw samen met de leerkracht van de leerling, de ouders en de stagebegeleider van de werkplek.

Nadat een leerling de school verlaten heeft, verzorgt de uitstroomcoördinator nog twee jaar nazorg. Dit houdt in dat zij één keer per jaar contact opnemen met de leerling en/of de ouders én de uitstroomplek om te informeren hoe het met de oud-leerling gaat.

Logopedist
Taalverwerving en communicatie zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Het is een belangrijke taak van de logopedisten om te ondersteunen bij het maken van een op communicatie gerichte leeromgeving.
De logopedisten zijn verantwoordelijk voor het visueel maken van informatie in de school. Ook hebben zij een adviesfunctie naar de groepsleerkrachten. Als het nodig is krijgen leerlingen individuele- of groepslogopedie. Het besluit hierover wordt genomen in de Commissie van Begeleiding. De belangrijkste afweging hierin is de mate waarin een beperking van een leerling invloed heeft op zijn of haar leerprestaties.

Ergotherapeut
De ergotherapeut helpt de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun dagelijkse leven. Zij geeft adviezen aan de leerkrachten over zithouding, meubilair en schoolse vaardigheden zoals schrijven. De ergotherapeut volgt de ontwikkelingen in het schrijfonderwijs en adviseert over aangepaste methodes voor individuele leerlingen. Ook geeft zij adviezen over activiteiten om de prikkelverwerking en alertheid te bevorderen. Als het nodig is kunnen leerlingen kortdurend individuele ergotherapeutische ondersteuning krijgen. Het besluit hierover wordt genomen in de Commissie van Begeleiding.

Fysiotherapeut
Er is een mogelijkheid om onder schooltijd gebruik te maken van (kinder-)fysiotherapie. Een vrijgevestigde fysiotherapeut verzorgt de behandeling. De Mozarthof biedt hiervoor de ruimte en tijd aan. De verantwoordelijkheid en de kosten liggen bij de (verzekering van de) ouders.

Orthopedagoog
De orthopedagoog is lid van de Commissie van Begeleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor de psychologische onderzoeken die gedaan worden in het kader van de handelingsgerichte diagnostiek. Ook stellen zij –samen met de afdelingleider – het ontwikkelingsperspectief op. Een belangrijk deel van hun taak is het adviseren van de leerkracht over de groepsaanpak en over leerlingen met een specifieke hulpvraag.

Maatschappelijk deskundige
De schoolmaatschappelijk deskundige (SMD) zorgt samen met de leerkracht voor een brug tussen school en thuis. De schoolmaatschappelijk deskundige heeft een signalerende rol en geeft advies en informatie aan leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Wanneer dat nodig is, kan zij ondersteunen bij het inschakelen van (jeugd)zorg.
De SMD heeft kennis van de sociale kaart en diverse regelingen. Zij ondersteunt ouders bij het aanvragen van uitkeringen, heeft contacten met zorgkantoren en kent vele organisaties rond onze school. Zij kan u ook informeren over het aanvragen van een PGB- of WAJONG uitkering. De schoolmaatschappelijk deskundige maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding.

Schoolarts
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD heeft zorg voor de gezondheid van alle kinderen van nul tot negentien jaar. Elke leerling wordt bij inschrijving op school uitgenodigd voor een uitgebreid, sociaal-medisch gezondheidsonderzoek. Er wordt gekeken naar de groei, ontwikkeling en de gezondheid. In de daaropvolgende jaren vindt er elke drie jaar een gezondheidsonderzoek door de jeugdarts plaats. Naar aanleiding van problemen of vragen van ouders kan extra onderzoek plaatsvinden.

De schoolarts maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding. Medische problemen van de leerlingen, die wellicht van invloed zijn op de leerontwikkeling, worden tijdens dit overleg met de schoolarts besproken. Wanneer daar aanleiding voor is, kan de jeugdarts de leerling en zijn of haar ouders oproepen voor een extra gesprek.

Medewerker secretariaat, conciërge en ICT manager
Deze medewerkers zorgen ervoor dat de administratieve, facilitaire en logistieke zaken goed verlopen op school.

Beleidsmedewerkers Onderwijs & kwaliteit en manager Bedrijfsvoering
De beleidsmedewerkers en manager bedrijfsvoering zijn ondersteunend aan het management van de school op de genoemde werkterreinen. Voor bedrijfsvoering betekent dat de portefeuille financiën, personeelszaken, huisvesting en overige algemene zaken en ondersteund en adviseert het MT en bestuur op deze vakgebieden.

Teamleider
De SO afdeling en de VSO afdeling hebben elk een eigen teamleider. De teamleider is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel van de afdeling. Tot de taken behoren het regelen van alle organisatorisch zaken die op de afdeling spelen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de leerlingzorg. Wanneer er een speciale vraag is, weten de teamleiders de wegen binnen de school om naar een oplossing te zoeken. Samen met de directeuren vormen de teamleiders het Management team van de school.

Directeur
De directeuren plannen, organiserren, coördineren en sturen de schoolontwikkeling aan. Dit om de beoogde resultaten van de school na te streven en/of te realiseren. Ook hebben zij contacten met andere instellingen rondom de school zodat we in de afstemming met anderen onze leerlingen de allerbeste begeleiding kunnen geven.

Bestuurder
De bestuurder is de eindverantwoordelijke persoon voor alles wat er in de school gebeurt. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid.

Vacatures

  • Inval leerkrachten en –assistenten.
    Wij zijn altijd op zoek naar ervaren invallers. Hebt u interesse, neem dan contact op met het secretariaat van de school. Eén van de teamleiders zal dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

medewerkers-teksten


team nieuws