Studiedag 14-09-2016 – WAARDE(N)VOL GEDRAG

Impressie van de studiedag WAARDE(N)VOL GEDRAG van 14 september 2016 voor de website

Op woensdag 14 september 2016 heeft het team van Mozarthof een studiedag gehouden met als titel: WAARDE(N)VOL GEDRAG. Onze gedragsspecialist Els de Boer gaf leiding aan deze dag.
Tijdens deze studiedag stond een aantal thema’s centraal: onze persoonlijke én gemeenschappelijke kernwaarden, omgangsvormen, pedagogisch klimaat en de vertaling van deze thema’s naar het buiten spelen en de buitenpauze.
De afgelopen jaren hebben we vooral geïnvesteerd in het ontwikkelen en op een kwalitatief hoger niveau brengen van het onderwijs op Mozarthof. Goed onderwijs komt echter vooral tot zijn recht in een goed (pedagogisch) klimaat. En daarom zullen we de komende jaren ook hier onze ontwikkeling op afstemmen om op dit gebied nog meer bewust bekwaam te kunnen zijn.
Ons gedrag heeft waardevolle invloed en wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze waarden. Vandaar de titel voor deze studiedag: WAARDE(N)VOL GEDRAG.
We zijn tijdens deze dag met elkaar de dialoog aangegaan over onze persoonlijke én daarmee tegelijkertijd onze gemeenschappelijke kernwaarden. Gedrag heeft namelijk een zichtbare laag (te zien in ons dagelijks handelen) en een onzichtbare laag (dat wat we ten diepste denken en willen: onze kernwaarden). Tijdens het ochtendprogramma geven we deze uitwisseling in kleine gespreksgroepen vorm middels het maken van collages. Een kleine selectie uit de vele collages:

studiedag-14-09-2016-foto-3

studiedag-14-09-2016-foto-4

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om een aantal kernwaarden te vertalen naar concrete gedragsverwachtingen t.a.v. omgangsvormen. Aan de slag met de vraag: wat zie je dan en wat hoor je dan als je die kernwaarde wil leven en voorleven met collega’s en leerlingen? Iedere groep bereidt een korte sketch voor om dit te illustreren. Met veel herkenning, plezier en energie worden plenair de sketches gespeeld en mag er geraden worden welke kernwaarde er wordt uitgebeeld.

studiedag-14-09-2016-foto-5

studiedag-14-09-2016-foto-6

studiedag-14-09-2016-foto-7

studiedag-14-09-2016-foto-8

Tijdens het middagprogramma zoomen we in op het buitenspelen en de buitenpauze.
We reflecteren met elkaar op doelen van de buitenpauze en wat in dat kader de rol van de pleinbegeleider is. We zullen hier in de toekomst zeker dieper op in gaan.

studiedag-14-09-2016-foto-9

studiedag-14-09-2016-foto-10

Voordat we in kleine gespreksgroepen aan de slag gaan om een aantal kernwaarden te vertalen naar concrete gedragsverwachtingen voor de buitenpauze, legt Els uit aan welke voorwaarden goede gedragsverwachtingen het beste kunnen voldoen: ze zijn eenduidig en bij alle betrokkenen bekend, ze zijn positief geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag, ze zijn in de wij-vorm gesteld en het schoolteam staat model voor het gewenste gedrag.

In kleine groepen, die samengesteld zijn op basis van afdeling (SO of VSO), zijn we aan de slag gegaan om een aantal kernwaarden te vertalen naar gedragsverwachtingen voor het buiten spelen/de buitenpauze. Het uitwisselen en nadenken levert een andere manier van kijken naar gedrag op. Een algemene conclusie tijdens de plenaire verslaglegging is de waardevolle en positieve invloed die de pleinbegeleiders in gezamenlijkheid kunnen aanwenden om de pedagogische aanpak tijdens de buitenpauze op af te stemmen. Zo creëren we met elkaar een prettig en sociaal veilig klimaat waarin het leren zo optimaal mogelijk kan zijn.
We kijken terug op een prachtige studiedag. Inspirerend, verbindend en leerzaam en een betekenisvol startpunt om te gaan uitbouwen. Alle input van deze dag zal als basis dienen voor het vervolg van dit traject. De werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling zal met voorstellen komen om e.e.a. concreet handen en voeten te geven. En het team zal met regelmaat terugkomen op het thema door het op de agenda zetten. Want:

studiedag-14-09-2016-foto-2

Els de Boer
16 september 2016