SO – Ontwikkelingsperspectief

Het Ontwikkelingsperspectief is een document dat de school opstelt. Hierin beschrijven we wat de mogelijkheden zijn van de leerling, welke ondersteuning nodig is en waar we verwachten dat de leerling naar zal uitstromen aan het einde van de SO periode of aan het einde van het VSO. We bespreken dit document met ouders, waarna ouders het ondertekenen.
Vanuit de Wet Kwaliteit (V)SO, heeft de school de taak om, binnen 6 weken na inschrijving, het ontwikkelingsperspectief voor de leerling te bepalen. De datum van plaatsing op onze school is tevens de datum van inschrijving.

Bij nieuwe leerlingen is de keuze voor het ontwikkelingsperspectief gebaseerd op de informatie die ouders geven tijdens het oriëntatiegesprek en, als dat beschikbaar is, de informatie vanuit de school of instelling van herkomst. Om een goed beeld te krijgen zal ook een observatie plaatsvinden door de orthopedagoog. De beginsituatie wordt beschreven in het Instroomprofiel in LOGOS (Het plannings- en volginstrument dat wij gebruiken). Om een goede afweging te kunnen maken voor het ontwikkelingsperspectief, wordt het verband gelegd tussen de domeinen:

  • verstandelijk mogelijkheden (IQ),
  • didactisch functioneren,
  • leervaardigheden (werkhouding en taakaanpak),
  • sociale vaardigheden (sociaal-emotionele ontwikkeling),
  • praktische vaardigheden (zelfredzaamheid en praktische redzaamheid).

Per domein wordt de ontwikkeling van de leerling beschreven in het instroomprofiel en ontwikkelingsperspectief in LOGOS. In de beschrijving komt aan de orde hoe de leerling daarin functioneert en wat de invloed is van bevorderende of belemmerende factoren, zowel in de leerling zelf (kindfactoren) of in de omgeving (omgevingsfactoren).
Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van het uitstroomniveau van de leerling. Afhankelijk van de ontwikkeling die de leerling doormaakt, kan het ontwikkelingsperspectief worden bijgesteld.
Het ontwikkelingsperspectief wordt elk jaar geëvalueerd en met de ouders besproken.
Het ontwikkelingsperspectief in het SO is een inschatting van hoe een leerling zich zal hebben ontwikkeld aan het eind van het SO. Het geeft de verwachting aan naar welke vorm van vervolgonderwijs de leerling zal dooruitstromen .
In het SO wordt het onderwijs geboden in 5 leerroutes die toewerken naar het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen.

  • OPP 1, SO leerroute 1  VSO Leerroute 1
  • OPP 2, SO leerroute 2  VSO Leerroute 2
  • OPP 3, SO leerroute 3  VSO Leerroute 3
  • OPP 4, SO leerroute 4  VSO Leerroute 4
  • OPP 5, SO leerroute 5  Terugstroom regulier onderwijs, waaronder SBO en Praktijkonderwijs

Voor meer informatie kunt u terecht bij teamleider SO Kim Varkevisser via deze link.