SO – Leerstofaanbod

Het ontwikkelen van een werkhouding en de (voor)schoolse vaardigheden (opdrachtbereidheid, concentratie, werkhouding en zelfredzaamheid) staan centraal. Daarnaast is er veel ruimte voor spel en beweging. We geven dit vorm in o.a. de volgende activiteiten:

 • Bevordering zelfredzaamheid, o.a. aan- en uitkleden, eten met vork en lepel, zindelijkheidstraining.
 • Werkhouding en zelfstandig werken, o.a. taakbereidheid, een opdracht beginnen en afronden.
 • Spelontwikkeling, o.a. naast elkaar spelen, samenspel, basale gevoelens uiten, leren luisteren naar elkaar of naar een verhaaltje.
 • Taalontwikkeling, o.a. uitbreiden van de passieve en actieve woordenschat, het uitvoeren van eenvoudige opdrachten.
 • Cognitieve ontwikkeling, o.a. het inoefenen van eenvoudige begrippen en het leren omgaan met ontwikkelingsmateriaal en lesmaterialen.
 • Motorische ontwikkeling, o.a. bewegen op muziek en vrij spel.

Door het aanbod op het gebied van zelfstandig werken en ‘Leren leren’, leren de leerlingen steeds zelfstandiger te werken.

Op het moment dat de leerlingen voldoende schoolervaring hebben en enige taakbereidheid ontwikkeld hebben, zal de nadruk steeds meer op de cognitieve vaardigheden komen te liggen.
Taal, rekenen, schrijven en wereldoriëntatie hebben een belangrijke plek in het onderwijsprogramma. De instructie wordt groepsgewijs gegeven, waarbij gedifferentieerd kan worden naar maximaal 3 niveaugroepen.
In de SO groepen wordt voornamelijk gewerkt met de methodes ‘Fototaal’, ‘Rekenboog’ en ‘Maatwerk’.
In de groepen met heel jonge leerlingen en in groepen met leerlingen in leerroute 1 en 2 wordt tevens gewerkt met de methode ‘Ervaar het maar’. Hier wordt iets meer over verteld bij de beschrijving van het VSO.

In het SO krijgen de leerlingen de volgende vak- en vormingsgebieden aangeboden:

 • Mondelinge taal
 • Schriftelijke taal: technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling
 • Rekenen, getallen en bewerkingen
 • Rekenen, meten tijd en geld
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Handvaardigheid
 • Tekenen en schilderen
 • Dramatische vorming
 • Muzikale vorming
 • Bewegingsonderwijs

Er worden, naarmate de leerling ouder wordt, steeds hogere eisen gesteld aan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de sociale redzaamheid. Het ontwikkelen van het zelfbewustzijn en het leren omgaan met de eigen mogelijkheden zijn een voorbereiding op het vervolgonderwijs.

De overgang naar het VSO of ander vervolgonderwijs, is een belangrijke stap in het leven van een leerling. Hier worden de leerlingen in het SO op voorbereid.
Waar in het SO nog veel aandacht is voor de brede ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, verschuift in het VSO het accent naar het praktijkaanbod en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij teamleider SO Kim Varkevisser via deze link.