Ouderraad (OR)

In de ouderraad (OR) hebben ouders van leerlingen en twee medewerkers zitting. Het doel van deze raad is om een optimale samenwerking te realiseren tussen ouders en school. De voornaamste taken van de ouderraad zijn:

  • Het meedenken over extra activiteiten zoals excursies en festiviteiten.
  • Het organiseren van ouderavonden over specifieke thema’s.
  • Het beheren van de ouderbijdrage.

De ouderraad vraagt van de ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig.
De hoogte van het bedrag voor 2019-2020 is vastgesteld op € 45,= voor het SO en € 55,= voor het VSO. De OR vraagt de ouders hiervoor een eenmalige machtiging af te geven.
Deze bijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten waar de leerlingen aan deelnemen, zoals feesten en vieringen, groepsprojecten en als bijdrage voor het schoolkamp of schoolreisje. Elk jaar wordt u door middel van een financieel verslag op de hoogte gebracht van het afgelopen schooljaar.

Uiteraard hoopt de ouderraad altijd weer op steun en hulp van de ouders bij het organiseren van activiteiten.

Voor meer informatie over de ouderraad kunt u via de mail contact opnemen: ouderraad@mozarthof.nl

Levenslijn