Medezeggenschapsraad (MR)

De Mozarthof heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als doel mee te denken, te adviseren en soms mee te beslissen over verschillende beleidszaken op school. De medezeggenschap is wettelijk vastgelegd in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ (WMS). In deze wet is geregeld hoe de directeuren en bestuurder om moeten gaan met de door de MR te verlenen instemming of advies over bepaalde beleidszaken. De directeuren en de bestuurder voeren regelmatig overleg met de MR.

Beleidszaken waarmee de MR zich bezighoudt zijn:

  • het schoolplan;
  • jaarplan en jaarverslag;
  • begroting;
  • schoolgids;
  • huisvesting;
  • vakantieregeling
  • en andere voorkomende beleidsontwikkelingen.

De MR bestaat uit zes leden, drie (gekozen) vertegenwoordigers namens de ouders en drie (gekozen) vertegenwoordigers namens het personeel De MR komt acht keer per jaar op een vooraf vastgestelde dag bij elkaar.

Hier kunt u het reglement MR en Statuut Mozarthof lezen.

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot de school, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de MR. Eén van de daarin zittende leden is de contactpersoon via omr@mozarthof.nl.