Communicatie

Communicatie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd is. Daarom bestaan er op de Mozarthof verschillende mogelijkheden tot communicatie/informatie-uitwisseling tussen school en ouders.

Voor algemene informatie is de website van de school de aangewezen bron. De website is voor iedereen toegankelijk. Daarnaast zijn er informatieavonden voor ouders over de ontwikkelingen in het onderwijsaanbod.

Op cruciale momenten in de schoolloopbaan wordt met de leerling en zijn of haar ouders gesproken over de mogelijkheden voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan momenten zoals de overgang naar het VSO, de start van de stage-voorbereidende fase en de uitstroomfase.

Leerkrachten en assistenten gaan tot en met het schooljaar waarin de leerling 14 jaar wordt, één keer per jaar op huisbezoek. Het doel van het huisbezoek is dat leerling en ouders een band kunnen opbouwen met de leerkracht. Ook krijgt de leerkracht een beeld van de thuissituatie. In dit gesprek komt aan de orde hoe het thuis en op school gaat met de leerling. Vanuit het huisbezoek kunnen punten naar voren komen die besproken worden in de Commissie van Begeleiding (CvB).
Bij een nieuwe leerling vindt er altijd een huisbezoek plaats, ongeacht de leeftijd.

U ontvangt in september een overzicht van de doelen waar met uw kind aan wordt gewerkt. U wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden besproken. Wat verwacht u als ouder van de school en wat verwacht de school van de ouder in relatie tot de leerling? Dit noemen wij ‘het verwachtingengesprek’.
In februari-maart vindt een gesprek plaats over de toets resultaten van uw kind. In een eindgesprek in juni wordt met u gesproken over de leerresultaten en de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief.

Nieuwsbrief
Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief over allerlei onderwerpen die in de school aan de orde zijn.

Mails
Afhankelijk van de leeftijd van onze leerlingen en hun vaardigheden om zelf informatie over te brengen, worden de ouders van de leerlingen uit de klas via email geïnformeerd over wat er in de klas gebeurt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij teamleider SO Kim Varkevisser en teamleider VSO Linda van der Zwaag via deze link.